Contabil

Contabilul comunei Joița, doamna Dinu Florentina coordonează compartimentul financiar-contabil al primariei. Este funcţionar public şi nu poate fi membru al unui partid politic. 

PRINCIPALELE ATRIBUŢII

Compartimentul financiar-contabil este subordonat direct primarului, colaborând, în activitatea sa cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei.

Activitatea compartimentului este grupată în 2 mari categorii:

 • activitate legată de bugetul local
 • activitatea de contabilitate.

Activitatea legată de bugetul local se referă la următoarele atribuţii principale:

 • Întocmeşte proiectul de buget pentru Consiliul Local la propunerea primarului,
 • Întocmeşte propunerile privind rectificările bugetare ori de câte ori este nevoie,
 • Întocmeşte prognoza bugetară pe 3 ani, corelată cu programul de investiţii,
 • Defalcă veniturile şi cheltuielile bugetare pe trimestre, pe capitole şi articole,
 • Urmăreşte execuţia bugetului local, inclusiv a instituţiilor subordonate,
 • Întocmeşte rapoartele trimestriale şi anuale privind execuţie bugetară şi le transmite la Direcţia Gen. a Finanţelor Publice,
 • Urmăreşte încadrarea cheltuielilor în nivelul creditelor bugetare aprobate, pe trimestre, pe capitole, articole pentru bugetul propriu al comunei,
 • Face propuneri privind virările de credite bugetare între capitole şi/sau între articole, începând cu trimestrul al lll-lea al anului bugetar,
 • Primeşte şi înaintează Primarului virările de credite bugetare solicitate de către unităţile subordonate.

Activitatea de contabilitate se referă la următoarele atribuţii principale:

 • Organizează şi conduce contabilitatea patrimoniului întocmind trimestrial darea de seamă contabilă,
 • Verifică şi centralizează situaţiile financiare prezentate de către instituţiile subordonate,
 • Exercită controlul financiar preventiv, respectând legalitatea şi regularitatea operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice.
 • Ţine evidenţa cheltuielilor pe capitole, titluri, articole şi alineate de cheltuieli,
 • Efectuează operatiuni de deschidere  de credite pentru unităţile subordonate în baza bugetelor de venituri şi cheltuieli,
 • Întocmeşte documentele de plată către societăţile bancare şi urmăreşte primirea la timp a extraselor de cont şi verificarea acestora cu documente însoţitoare,
 • Întocmeşte acte contabile  în conformitate cu reglementările în vigoare,
 • Întocmeşte rapoarte si statistici,
 • Centralizează statele de plată, calculeză şi virează sumele reţinute din salariile angajaţilor şi sumele  datorate de către unitate pregătind documentaţiile necesare.
 • Îndeplineşte şi alte sarcini care decurg din actele normative în vigoare.

 

 

Secretar

Secretarul comunei Joița, domnișoara Catrina Roxana Elena  coordonează compartimentele şi activităţile cu caracter juridic, de stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială din cadrul Aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local. Fiind funcţionar public de conducere, nu poate fi membru al unui partid politic. 

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE SECRETARULUI PE BAZA LEGII 215/2001 REPUBLICATĂ

Art. 116. – (1) Fiecare unitate administrativ-teritorială şi subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, orasului. municipiului, judetului si al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucura de stabilitate in funcţie.

(2) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanctiunea destituirii din functie.

(3) Secretarul unitaţii administrativ-teritoriale nu poate fi sot, soţie sau ruda de gradul întai cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu presedintele sau vicepresedintele consiliului judetean, sub sanctiunea eliberarii din functie.

(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, incetarea raporturilor de serviciu si regimul disciplinar ale secretarului unitatii administrativ-teritoriale se fac in conformitate cu prevederile legislative privind functia publica si functionarii publici.

Art. 117. – Secretarul unitatii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii

a) avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;

c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si intre acestia si prefect;

d) organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului respectiv a hotararilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean;

e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) asigura procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redacteaza hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;

g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean. si comisiilor de specialitate ale acestuia;

h) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz.

 

 

 

Viceprimar

Viceprimarul comunei Joița, Păun Alexandru - Aurel  a fost ales de către Consiliul Local, din rândul membrilor săi, prin votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie, în data de 23.06.2016.

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE VICEPRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001

a) Îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale,

b) controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse in vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate,

c) asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local,

d) exercită controlul asupra activitaţilor din targuri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora,

e) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei sau al oraşului,

f) organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate si pune la dispoziţie autoritaţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe

g) ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului, precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mări.

 

Primar

Primarul comunei Joița,  Tănase Constantin a fost ales de cetăţeni prin vot universal, direct, egal, secret şi liber exprimat, la alegerile locale din 05 iunie 2016.

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE PRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001

Art.68 – 1) Primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) asigură respectarea drepturilor si libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum si punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean,

b) asigură aducerea la indeplinire a hotărarilor consiliul local. În situaţia în care apreciază că o hotarâre este ilegală, în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizează pe prefect,

c) poate propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotarârii consiliului local, ia masuri pentru organizarea acestei consultări, in condiţiile legii,

d) prezintă consiliului local, anual sau ori de câte ori este necesar, informări, privind starea economică şi socială a comunei sau a oraşului, in concordanţă cu atribuţiile ce revin autoritaţilor administraţiei publice locale, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local,

e) întocmeşte proiectul bugetului local si contul de incheiere a exerciţiul bugetar si le supune spre aprobare consiliului local,

f) exercita funcţia de ordonator principal de credite,

g) verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunică de îndata consiliului local cele constatate,

h) ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamitaţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, împreună cu organele specializate ale statului. In acest scop poate mobiliza populaţia, agenţii economici si instituţiile publice din comună sau din oraş, acestea fiind obligate să execute măsurile stabilite in planurile de protecţie şi intervenţie elaborate pe tipuri de dezastre,

i) asigură ordinea publica şi liniştea locuitorilor, prin intermediul poliţiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor şi unitatilor de protecţie civilă, care au obligaţia să raspundă solicitărilor sale, in condiţiile legii,

j) îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale,

k) ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice

l) ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau a altor manifestări publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri, la ordinea si linistea publică,

m) controlează igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate,

n) ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale, in condiţiile legii,

o) ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitaţii şi il supune spre aprobare consiliului local, asigură respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum şi ale planurilor urbanistice zonale şi de detaliu,

p) asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local,

q) asigură intreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a oraşului, instalarea semnelor de circulaţie, desfăşurarea normlă a traficului rutier şi pietonal, în condiţiile legii,

r) exercită controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe, oboare, locuri si parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora,

s) conduce serviciile publice locale, asigură funcţionarea serviciilor de starea civilă şi de autoritate tutelară, supraveghează realizarea măsurilor de asistenţa şi ajutor social,

t) îndeplineste funcţia de ofiţer de stare civilă,

u) emite avizele, acordurile si autorizaţiile date in competenţa sa prin lege,

v) propune consiliului local spre aprobare, in condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate,

w) numeşte şi eliberează din funcţie,în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autoritaţilor administraţiei publice locale, cu excepţia secretarului, propune consiliuluilocal numirea şi eliberarea din funcţie, în condiţiile legii, a conducătorilor regiilor autonome, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local,

x) raspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care apartin domeniului privat al comunei sau al oraşului,

y) organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autoritaţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe ,

z) ia masuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului, precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.

2) Primarul indeplineste şi alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative, precum si insărcinarile date de consiliul local.

Art.69-(1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce-i revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea si desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege primarul actionează şi ca reprezentant al statului in comuna sau oraşul în care a fost ales.

2) În această calitate, primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, în conditiile legii, concursul şefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unitaţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul propriu de specialitate.

Art.70 -(1) Primarul deleaga viceprimarului sau, dupa caz, viceprimarilor, prin dispoziţie emisă in cel mult 30 de zile de la validare, exercitarea atribuţiilor ce-i revin potrivit art.68 alin.(l) lit.j),m), p), r),v),x), si y).

(2) Atribuţiile de ofiţer de stare civilă pot fi delegate viceprimarului, secretarului sau altor functionari cu competente în acest domeniu, potrivit legii.

(3) Atribuţiile ce revin primarului, ca reprezentant al statului, potrivit art.69, cu exceptia celor de ofiţer de stare civilă, precum şi cele prevazute la art.68 alin.(l) lit. a)-f), h), i),k), l) si t), nu pot fi delegate.

Art. 71– (1) În exercitarea atributiilor sale, primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinţa publică sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz.

 

Arhiva dispoziţii

2016

2015

2014

Arhiva HCL

2016

2015

2014

Arhiva buget

2016

2015

2014

Arhiva anunțuri

2016

2015

2014

Meteo

SP_WEATHER_RAIN_AND_SNOW

1°C

Traducere

roenfrdeites

Contact

 0246 252 250

Fax 0246 252 168

 primariajoita@yahoo.com

 Calea Bucureşti DJ 601 A, nr. 156 Comuna Joiţa Județul Giurgiu

Harta

A huge collection of 3400+ free website templates, WP themes and more http://jartheme.com/ at the biggest community-driven free web design site.